Området ingår i Landskapet Ålands fiskekortsområden var du kan idka fiske genom att lösa fiskekort.

Kortet gäller på samtliga områden som ingår i Landskapet Ålands fiskekortsområden.

Som besökare kan du välja mellan endagskort, tvådagarskort eller sjudagarskort. Kortet berättigar till fiske med handredskap (spinnspö, pilk och metspö).Trollingfiske är inte tillåtet.

REGELVERK:

Herrö fiskekortsområde är natur- och friluftsområde där följande regelverk gäller: Här kan du läsa mer om Herrö naturreservat.

På Herrö fiskekortsområde är fritidsfiske och husbehovsfiske förbjudet under tiden från och med den 1 april till och med den 15 juni. Under samma tid är även landstigning eller angöring förbjudet

Inom området är det förbjudet att: tälta, göra upp eld, utom på anvisad plats, vid landstigning medföra okopplad hund, borttaga eller skada träd och växter, ta sand, grus, jord eller mineral eller på annat sätt skada markytan eller havsbotten, döda, fånga, ofreda djur, skada eller ta bon, ägg, ungar eller rom, kvarlämna, gräva ner eller sänka skräp eller annat avfall.

I övrigt gäller det allmänna regelverket om fiske som ingår i den åländska fiskerilagstiftningen.

Under tiden från och med den 15 april till och med den 15 juli är det förbjudet att idka spinnfiske eller annat fiske med drag frän stranden.

Det lagstadgade minimimåttet för de olika fiskearterna är: lax 60 cm, havsöring 50, gädda 55 cm, gös 37 cm, braxen 42 och sik 35 cm. Längden mäts från käkspetsen till yttersta ändan av stjärtfenan.

Fisket skall inte bedrivas otillbörligt nära annans redskap eller annans bebodda strand, badplats eller brygga att det förorsakar olägenhet.

REKOMMENDATIONER:

Genom att visa hänsyn mot naturen och andra människor ökar den gemensamma trivseln och fisketuren får sitt rätta värde

Färdas varsamt i närheten av fågelkullar. Blir en fågelkull skingrad är ungarna hjälplöst byte för bl. a. trutar.

Kom ihåg att ta med dig dina sopor.

På många ställen finns det s.k. kummel och skjutskåror. En del av dessa har fortfarande en funktion och i övrigt utgör de minnesmärken från gånga tider och skall aktas.

ÖVERVAKNING:

Fisket i området övervakas av fiskeribyråns personal, tillsyningspersoner och andra övervakande myndigheter. Vid förfrågan skall fiskekort uppvisas för dessa. Dessa har även rätt att avlägsna olovliga fångstredskap samt omhänderta olovligen erhåIIen fångst.

Pris:

Dagkort:                    5 €

Tvådagarskort:       10 €

Veckokort:               20 €

 


Relaterade artiklar

Vinnande smaker från Åland

Läs mer

Livet på landet

Hitta lugnet bland betande kor, vajande gräs och ulliga lamm på små gårdar och vidsträckta betesmarker. Skapa din egen rundtur eller anlita en egen guide för en skräddarsydd tur.

Läs mer

Gratis ledsagare

Ett tillgängligt Åland vill ge alla chansen att ta del av Ålands kultur-, fritids- och sportutbud på bästa möjliga sätt. Här hittar du en lista över aktörer som erbjuder gratis inträde för personliga assistenter/ledsagare.

Läs mer

Tillgängliga Åland

Visit Åland samarbetar med turismbranschen på Åland och Ålands Handikappförbund för ett tillgängligare Åland. Under hösten 2015−vintern 2016 inventerades ett 40-tal platser av svenska företaget Access Sweden i egenskap av tillgänglighetskonsulten Lilian Müller.

Läs mer

Cruise calls

We welcome cruise ships and passengers to Åland and Mariehamn, the charming capital of the Åland Islands characterised by a laidback islander lifestyle and a strong maritime culture. The town was once the home of the world’s largest fleet of oceanic sailing ships and is aptly called the “port of the last windjammers”.

Läs mer

Från fähus till finedining

Utbudet av åländska råvaror har i alla tider formats av vindar, hav och natur vilket har skapat en rustik och okonstlad matkultur.

Läs mer

Kom och träffa oss på mässorna 2018

Träffa representanter från Visit Åland respektive Åland Convention Bureau och åländska turistföretagare på mässorna 2018 – välkommen till Ålandsmontern för att få material, input och inspiration.

Läs mer

Njut av stugliv tillsammans eller avskilt

Runt åtta till nio av tio åländska stugor ligger vid vatten och har tillgång till egen båt och bastu. Det betyder bad, båtturer och sol över horisonten. Bara att öppna dörren och stiga ut i en skog, på en äng eller en granitröd klippa.

Läs mer