Området ingår i Ålands landskapsregerings fiskekortsområden var du kan idka fiske genom att lösa fiskekort.

Kortet gäller på samtliga områden som ingår i Ålands landskapsregerings fiskekortsområden.

Som besökare kan du välja mellan endagskort, tvådagarskort eller sjudagarskort. Kortet berättigar till fiske med handredskap (spinnspö, pilk och metspö). Trollingfiske är inte tillåtet.

REGELVERK:

Svartnö-Kaja är naturreservat där följande regelverk gäller:

På Svartnö-Kaja fiskekortsområde är fritidsfiske och husbehovsfiske förbjudet under tiden från och med den 1 april till och med den 15 juni. Under samma tid är även landstigning eller angöring förbjudet

Inom området är det förbjudet att: tälta, göra upp eld, utom på anvisad plats, vid landstigning medföra okopplad hund, borttaga eller skada träd och växter, ta sand, grus, jord eller mineral eller på annat sätt skada markytan eller havsbotten, döda, fånga, ofreda djur, skada eller ta bon, ägg, ungar eller rom, kvarlämna, gräva ner eller sänka skräp eller annat avfall, utom på anvisad plats, varaktigt upplägga, förtöja, eller ankra farkost, utanför vedertagen farled framföra farkost med högre fart än 7 knop, färdas med snöskoter eller annat fordon över land, bedriva annan verksamhet som inverkar oförmånligt på områdets landskapsbild samt väst och djurliv.

I övrigt gäller det allmänna regelverket om fiske som ingår i den åländska fiskerilagstiftningen.

Under tiden från och med den 15 april till och med den 15 juni är det förbjudet att idka spinnfiske eller annat fiske med drag frän stranden.

Det lagstadgade minimimåttet för de olika fiskearterna är: lax 60 cm, havsöring 50, gädda 55 cm, gös 37 cm, braxen 42 och sik 35 cm. Längden mäts från käkspetsen till yttersta ändan av stjärtfenan.

Gösen är genom ett landskapsstyrelsebeslut fredad för fångst under perioden 1.6 – 25.6.

Fisket skall inte bedrivas otillbörligt nära annans redskap eller annans bebodda strand, badplats eller brygga att det förorsakar olägenhet.

REKOMMENDATIONER:

Genom att visa hänsyn mot naturen och andra människor ökar den gemensamma trivseln och fisketuren får sitt rätta värde

Färdas varsamt i närheten av fågelkullar. Blir en fågelkull skingrad är ungarna hjälplöst byte för bl. a. trutar.

Kom ihåg att ta med dig dina sopor.

På många ställen finns det s.k. kummel och skjutskåror. En del av dessa har fortfarande en funktion och i övrigt utgör de minnesmärken från gånga tider och skall aktas.

ÖVERVAKNING:

Fisket i området övervakas av fiskeribyråns personal, tillsyningspersoner och andra övervakande myndigheter. Vid förfrågan skall fiskekort uppvisas för dessa. Dessa har även rätt att avlägsna olovliga fångstredskap samt omhänderta olovligen erhåIIen fångst.

Pris:

Dagkort:                    5 €

Tvådagarskort:       10 €

Veckokort:               20 €


Related articles

Cruise calls

Cruise calls

We welcome cruise ships and passengers to Åland and Mariehamn, the charming capital of the Åland Islands characterised by a laidback islander lifestyle and a strong maritime culture. The town was once the home of the world’s largest fleet of oceanic sailing ships and is aptly called the “port of the last windjammers”.

Read more

Från fähus till finedining

Utbudet av åländska råvaror har i alla tider formats av vindar, hav och natur vilket har skapat en rustik och okonstlad matkultur.

Read more

Kom och träffa oss på mässorna 2017

Träffa representanter från Visit Åland respektive Åland Convention Bureau och åländska turistföretagare på mässorna 2017 – välkommen till Ålandsmontern för att få material, input och inspiration.

Read more

Njut av stugliv tillsammans eller avskilt

Runt åtta till nio av tio åländska stugor ligger vid vatten och har tillgång till egen båt och bastu. Det betyder bad, båtturer och sol över horisonten. Bara att öppna dörren och stiga ut i en skog, på en äng eller en granitröd klippa.

Read more

Tålamodet är en fiskares bästa vän

Men varför fiska upp en enkel gädda när man kan ge sig på utmaningen att fånga en öring?

Read more

Ålands sjödagar − maritim folkfest

Ålands sjödagar i Sjökvarteret i Mariehamn erbjuder program från morgon till midnatt i en knapp vecka och varje dag präglas program och deltagare av dagens tema.

Read more

Arrangörer som tillåter gratis följeslagare

Read more

Skördefesten på Åland – mysig folkfest

Under Skördefesten bjuder Åland in till färgsprakande höstdagar och mysigt mörka kvällar med Öppna Gårdar, tidsbundna Plåpp Åpp-aktiviteter och Skördefestrestauranger i en härlig mix av lantbruk, matproducenter och lokala hantverkare.

Read more