Beställning och betalning

Online-bokning: bokningen är bindande när kunden gjort sin beställning och betalat den.

Bokning via Åland Travels servicecenter: bokningen är bindande när kundens betalning är genomförd enligt avtalad betalningstid. För bokningar som görs via Åland Travels servicecenter tillkommer en expeditionsavgift.

Åland Travel och leverantören förbehåller oss rätten att avboka beställningen vid utebliven betalning. Vid uppenbart felaktig prissättning har leverantören och agenten rätt att korrigera till rätt pris, alternativt att upphäva köpet. Kunden informeras i så fall omgående om det ändrade priset.


Resenärens rätt till avbeställning

Avbeställning sker skriftligt till Åland Travel, antingen per e-post eller brev. Avbeställningen anses äga rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommer Åland Travel tillhanda.

Hotell: Vid avbeställning senare än 1 dag före ankomstdag skall resenären erlägga hela priset för den bokade produkten. Vi accepterar avbokning av 1-4 RUM upp till dagen innan ankomst. För 5 RUM och fler blir avbokningsreglerna enligt gruppbokning, alltså 30 dagar innan ankomst fri avbokning. Därefter kostnad.

Paketresa som innehåller hotell och/eller aktivitet: Vid avbeställning senare än 1-7 dagar före ankomstdag skall resenären erlägga hela priset för paketet. Avtalen kan variera, kontrollera med Åland Travel vilket avbeställningsavtal som gäller för den aktuella bokningen.

Stuga: Vid avbeställning av stuga senare än 30 dagar före ankomstdag skall resenären erlägga hela logipriset. Samma regler gäller vid paket som innehåller stuglogi.

Paketresa som innehåller stuga och aktivitet: Vid avbeställning senare än 30 dagar före ankomstdag skall resenären erlägga hela priset för paketet.

Avbeställning på grund av sjukdom: Avbeställer resenären på grund av akut sjukdom som styrks med läkarintyg, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären själv eller make, maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken resenären sammanbor, återbetalas hela beloppet. Avbeställningen skall ske före ankomstdagen. Vi rekommenderar alla våra kunder att ta en reseförsäkring för oförutsedda händelser.


Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras så snart som möjligt, direkt till leverantören av resa/logi/aktivitet. Sker ej rättelse efter direkt anmärkning skall Åland Travel omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning ställs till Åland Travel inom 21 dagar efter resan.

För smidig åtgärd och uppföljning ber vi att reklamationen lämnas in skriftligen, per e-post: booking@visitaland.com eller per post: Åland Travel, Storagatan 8, AX-22100 Mariehamn


Force Majeure

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Åland Travel upphäva köpeavtalet, varvid kunden genast skall underrättas och erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.


Tvister

Vid reklamation då överenskommelse inte kunnat nås med leverantören av resa/logi/aktivitet har gästen möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Konsumenttvistenämnden i Finland, se www.kuluttajariita.fi/sv/

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID BOKNING AV STUGA

Förmedlarens ansvar

Åland Travel ansvarar för handläggningen av hyresavtalet mellan hyresgästen och stugägaren, vilken ansvarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta. Åland Travel åtar sig att, vid eventuell avtalstvist förmedla kontakt mellan parterna, och svarar för handläggningen av ärendet. Åland Travel kan inte ställas till svars för kontraktsbrott från stugägarens sida, och förbehåller sig då rätten att anvisa kunden en likvärdig bostad eller återbetala erlagd hyreslikvid. Därutöver skall ingen annan gottgörelse utgå till hyresgästen.


Ändring av hyresobjekt

Åland Travel kan på grund av händelse som ligger utanför Åland Travels kontroll,  med hyresgästens godkännande ändra hyresobjektet till stuga av motsvarande värde och läge.


Hyrestiden

Hyrestiden är antecknad i kundens hyreshandlingar. Hyrestiden börjar i regel ankomstdagen kl. 15.00 och slutar avresedagen kl. 11.00, om ej andra tider anges i stugbeskrivningen. Vid tidig ankomst och/eller sen avresa skall stugan bokas och betalas från dagen före och/eller till dagen efter, om inte annan överenskommelse med stuguthyraren existerar. Hyresgästen skall i god tid före ankomst meddela stugvärden den beräknade ankomsttiden till stugan och överenskomma om mötesplats.


Hyresvärdens ansvar

Hyresvärden ansvarar för att uppgifterna om hyresobjektet är korrekta och att hyresgästen får tillgång till hyresobjektet under den avtalade hyrestiden.


Hyresvärdens hävande av hyresavtalet

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, krigshandlingar eller dylikt) kan hyresvärden häva hyresavtalet, varvid hyresgästen snarast skall underrättas. Häver hyresvärden avtalet på grund av force majeure skall erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till hyresgästen. Ideella och indirekta skador ersätts ej. Hyresvärden skall om möjligt erbjuda hyresgästen en så likvärdig bostad som möjligt. För denna bostad skall hyresgästen betala fullt pris.


Hyresgästens ansvar

Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som finns i bostaden. Hyresgästen förbinder sig att ersätta all eventuell skadegörelse på fastigheten och dess inventarier. Denna ersättning betalas direkt till stugvärden.

Hyresgästen ansvarar för städning under hyrestiden och vid avresa. Ifall städningen inte är fullgjord och måste göras av stugvärden, debiteras hyresgästen en avgift som kan krävas även efter avresa. Till vissa stugor går det att beställa slutstädning mot avgift.

Antalet personer (barn medräknade) får ej utan stugvärdens tillåtelse överstiga antalet hyrda sängplatser enligt bostadsbeskrivningen. Stugvärden har rätt att debitera extra för överstigande antal personer även om extrabädd ej erhålles.